ReadyNOVADoanh nghiệp Hướng dẫn dễ sử dụng này là bước đầu tiên để chuẩn bịdoanh nghiệp của bạn cho bất kỳ thảm họa nào

Doanh nghiệp Phát triển Kế hoạch Chuẩn bị cho Doanh nghiệp của Bạn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy thu thập các thông tin cần thiết để đảm bảo rằng Kế hoạch Chuẩn bị cho Doanh nghiệp của bạn đã hoàn chỉnh hết mức có thể. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, và thông tin liên lạc của các địa điểm quan trọng; các nhân viên; các nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như bảo hiểm; các nhà cung cấp và khách hàng hiện tại; cơ sở tiếp tục hoạt động; và quản lý hồ sơ.

Có 7 bước để hoàn tất Kế hoạch Chuẩn bị cho Doanh nghiệp

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng! Vì lý do bảo mật, dữ liệu được nhập trong suốt phiên làm việc hiện tại của bạn sẽ không được lưu lại. Nếu bạn cần phải dừng soạn thảo kế hoạch của mình, hãy nhớ lưu lại phần việc đã làm.

Bắt đầu Kế hoạch của Bạn

Kế hoạch Chuẩn bị của BạnBước 1 Kế hoạch Tiếp tục Kinh doanh

Thông tin Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Trực tuyến
Địa điểm Thay thế
Nếu địa điểm này không thể được sử dụng, chúng ta sẽ hoạt động từ địa điểm dưới đây.
Nhà Quản lý Khủng hoảng
Người này sẽ là nhà quản lý khủng hoảng chính của chúng ta và sẽ có trách nhiệm là phát ngôn viên của công ty trong trường hợp khẩn cấp.
Nhà Quản lý Khủng hoảng Thay thế
Nếu người này không thể quản lý khủng hoảng, người dưới đây sẽ kế nhiệm để quản lý.
Rủi ro
Nhóm Lập Kế hoạch Khẩn cấp
Những người sau đây sẽ tham gia quá trình quản lý khủng hoảng và lập kế hoạch khẩn cấp.
Chúng ta có Kế hoạch Phối hợp với những Đơn vị Khác
Những người sau từ các doanh nghiệp lân cận và ban quản lý tòa nhà của chúng ta sẽ tham gia nhóm lập kế hoạch khẩn cấp.
Hoạt động Thiết yếu
Sau đây là danh sách các hoạt động thiết yếu, nhân viên và thủ tục được ưu tiên của chúng ta mà ta cần để phục hồi từ thảm họa.
Nhà cung cấp
Chúng ta sẽ nhận hàng tiếp tế/vật liệu từ:
Các Nhà Cung cấp Thay thế
Nếu một nhà cung cấp gặp phải thảm họa, chúng ta sẽ nhận hàng tiếp tế/vật liệu từ:
Bảo mật Mạng

Bước 2 Quản lý Hồ sơ Thiết yếu

Trách nhiệm Sao lưu
Người liên hệ chịu trách nhiệm sao lưu các hồ sơ thiết yếu của chúng ta bao gồm bảng lương và hệ thống kế toán:
Sao lưu tại Thực địa
Sao lưu hồ sơ bao gồm một bản sao của kế hoạch này, bản đồ địa điểm, chính sách bảo hiểm, hồ sơ tài khoản ngân hàng và sao lưu máy tính được lưu tại thực địa:
Sao lưu ngoài Thực địa
Một bộ hồ sơ sao lưu khác được lưu trữ tại địa điểm ngoài thực địa sau:
Bản Tiếp tục Sổ sách Kế toán
Nếu hồ sơ kế toán và bảng lương của chúng ta bị phá hủy, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc theo cách sau:

Bước 3 Thông tin Liên lạc Khẩn cấp

Thông tin liên lạc khẩn cấp

Bước 4 Kế hoạch Giao tiếp Khẩn cấp

Giao tiếp
Thông tin Liên lạc Khẩn cấp cho Nhân viên
Sau đây là một danh sách các nhân viên của chúng ta cùng với thông tin liên lạc khẩn cấp của họ:

Bước 5 Kế hoạch Sơ tán

Nếu chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc:
Hệ thống Cảnh báo
Địa điểm Tập trung
Địa điểm Tập trung Thay thế
Nhà Quản lý Tập trung
Nhà Quản lý Ngừng Hoạt động
Thông báo Đã An toàn
Danh sách Kiểm tra Sơ tán
Download List

Bước 6 Kế hoạch Trú ẩn

Trú ẩn Nhanh chóng
Hệ thống Cảnh báo
Nơi Trú ẩn
Nơi Trú ẩn "Đóng chặt phòng" có nghĩa cần xem lại tình trạng bảo vệ nếu chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng
Nhà Quản lý Trú ẩn
Nhà Quản lý Ngừng Hoạt động
Thông báo Đã An toàn
Danh sách Kiểm tra Trú ẩn:
Download List

Bước 7 Kế hoạch Chia sẻ, Thực hành, Đào tạo và Kiểm tra

Chia sẻ
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch của mình, hãy in một vài bản sao và đặt chúng ở các địa điểm chính yếu quanh nơi làm việc, tại cơ sở làm việc thay thế, và yêu cầu nhóm lập kế hoạch khẩn cấp giữ một bản sao tại nhà.
Thực hành
Bạn sẽ phải đào tạo và tập huấn với đội ngũ nhân viên của mình về cách để hoàn tất các trách nhiệm được giao phó. Hãy sử dụng mục đào tạo & xem lại dưới đây. Một khi đội ngũ nhân viên của bạn đã được đào tạo, bạn nên tiến hành một buổi tập huấn để kiểm tra khả năng phản ứng với tình huống khẩn cấp của đội ngũ nhân viên mình.
Ngày Đào tạo và Kiểm tra
Ngày Kiểm tra
Gợi ý: Hãy nhớ ghi lại những ngày này trên lịch của bạn để nhắc nhở bạn về những ngày đào tạo và kiểm tra sắp diễn ra.

Lưu lại và Tải về

Sau khi đã hoàn thành mục ở trên, lưu lại và tải về bản lập kế hoạch của bạn. Bạn cũng có thể lưu lại phần việc làm của mình bất cứ lúc nào. Thông tin của bạn sẽ không được lưu trên máy chủ. Thay vào đó, bạn sẽ tải về một tập tin PDF có chứa toàn bộ thông tin của bạn. Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào và tải lên tập tin PDF để thay đổi thông tin, hoặc hoàn thành bản lập kế hoạch của mình.

Sau đó truy cập trang tài nguyên