ReadyNOVATín ngưỡng Hướng dẫn dễ sử dụng này là bước đầu tiên để chuẩn bịtổ chức tín ngưỡng của bạn cho bất kỳ thảm họa nào

Tín ngưỡng Phát triển Kế hoạch Chuẩn bị cho Tổ chức Tín ngưỡng của Bạn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy thu thập thông tin cần thiết nhằm đảm bảo Bản Lập Kế hoạch cho Tổ chức Tín ngưỡng của bạn hoàn chỉnh hết mức có thể. Thông tin này bao gồm: tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của các địa điểm quan trọng ví dụ như nhà cung cấp bảo hiểm của bạn; các nhà cung cấp và khách hàng hiện tại; cơ sở tiếp tục hoạt động; và quản lý hồ sơ.

Có 12 bước để hoàn tất Kế hoạch Chuẩn bị cho Tổ chức Tín ngưỡng

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng! Vì lý do bảo mật, dữ liệu được nhập trong suốt phiên làm việc hiện tại của bạn sẽ không được lưu lại. Nếu bạn cần phải dừng soạn thảo kế hoạch của mình, hãy nhớ lưu lại phần việc đã làm.

Bắt đầu Kế hoạch của Bạn

Kế hoạch Chuẩn bị của BạnBước 1 Thông tin Quản trị

Tổ chức Tín ngưỡng
Liên hệ

Bước 2 Thông tin Liên lạc Khẩn cấp

Người Liên lạc Bảo hiểm và Khẩn cấp tại Địa phương

Bước 3 Chức năng Thiết yếu

Chức năng Thiết yếu Chính
Những đề mục phải được thực hiện để hỗ trợ tổ chức trước, trong và sau một sự kiện khẩn cấp.

Bước 4 Thứ tự Kế vị và Ủy Quyền

Mục này liệt kê các tên và vị trí lãnh đạo trong tổ chức cũng như cách thức trao quyền hạn. Đây là một phần thiết yếu trong tổ chức của bạn nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên và giáo đoàn của bạn biết ai sẽ đón nhận quyền hạn và trách nhiệm lãnh đạo nếu người lãnh đạo hiện tại bị mất khả năng làm việc hoặc không có mặt trong thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp.
Liên hệ
Thủ tục

Bước 5 Giao tiếp

Mục này ghi lại thông tin liên hệ cho tăng lữ, lãnh đạo, nhân sự , người hỗ trợ hệ thống CNTT, và các đối tác chính. Mục này cũng bao gồm một kế hoạch giao tiếp xác định cách thức mà các tăng lữ, lãnh đạo, nhân viên và giáo đoàn sẽ giao tiếp với nhau.
Tiếp tục Giao tiếp
Người Liên hệ để Tiếp tục Giao tiếp (ví dụ tín đồ, lãnh đạo, nhân viên, người hỗ trợ hệ thống CNTT, và các đối tác chính)
Quy trình Liên hệ với Tổ chức để biết Thông tin [Danh sách các bước]:

Bước 6 Cam kết Dịch vụ Hiện tại

Mục này hiển thị một danh sách các Biên bản Ghi nhớ (MOU) hiện có của tổ chức trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc thảm họa. MOU bao gồm cả cam kết từ các tổ chức khác cung cấp cho tổ chức của bạn các dịch vụ cũng như cam kết từ tổ chức của bạn trong việc cung cấp không gian, tài nguyên và dịch vụ đến các tổ chức khác.
Cam kết Dịch vụ Hiện tại
MOU Thay thế
Nếu các công ty kể trên gặp phải thảm họa, chúng ta sẽ nhận hàng tiếp tế/vật liệu từ:

Bước 7 Cơ sở Tiếp tục Hoạt động và Giao tiếp Ảo

Mục này cung cấp các trường cho các cơ sở chính và thay thế, cũng như thông tin giao tiếp ảo nếu cần.
Cơ sở Chính
Cơ sở Thay thế
Tùy chọn Ảo

Bước 8 Quản lý Hồ sơ Thiết yếu

Mục này xác định địa điểm dự phòng cho các thiết bị điện, bản sao cứng của tài liệu, hồ sơ, hệ thống thông tin cần thiết để hỗ trợ các chức năng thiết yếu trong một tình huống tiếp tục hoạt động. Ví dụ bao gồm Hồ sơ Tài chính, Hồ sơ Cá nhân, Hồ sơ Giáo đoàn, Tài liệu Pháp lý, v.v...
Trách nhiệm Sao lưu
Người liên hệ chịu trách nhiệm sao lưu các hồ sơ thiết yếu của chúng ta bao gồm bảng lương và hệ thống kế toán:
Sao lưu tại Thực địa
Sao lưu hồ sơ bao gồm một bản sao của kế hoạch này, bản đồ địa điểm, chính sách bảo hiểm, hồ sơ tài khoản ngân hàng và sao lưu máy tính được lưu tại thực địa:
Sao lưu ngoài Thực địa
Một bộ hồ sơ sao lưu khác được lưu trữ tại địa điểm ngoài thực địa sau:
Bản Tiếp tục Sổ sách Kế toán
Nếu hồ sơ kế toán và bảng lương của chúng ta bị phá hủy, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc theo cách sau:

Bước 9 Tài nguyên Thiết yếu

Trong mục này, hãy liệt kê các tài nguyên chính trong tổ chức của bạn cần thiết để duy trì hoạt động.
Các Tài nguyên Chính
Tài nguyên cho dịch vụ tôn giáo, giáo dục tôn giáo , giao tiếp, tiện ích, an ninh, mạng CNTT, bảo trì, sửa chữa.

Bước 10 Kế hoạch Sơ tán

Xác nhận cách tiến hành sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, dẫn đến các địa điểm gặp mặt ngoài tòa nhà và ngoài khu vực ảnh hưởng. Hãy đảm bảo bạn bao gồm hướng dẫn sơ tán cho thành viên giáo đoàn, nhân viên và các vị khách có khuyết tật.
Hệ thống Cảnh báo
Địa điểm Tập trung
Địa điểm Tập trung Thay thế
Nhà Quản lý Tập trung
Nhà Quản lý Ngừng Hoạt động
Thông báo Đã An toàn
Danh sách Kiểm tra Sơ tán
Download List

Bước 11 Kế hoạch Trú ẩn

Trú ẩn Nhanh chóng
Hệ thống Cảnh báo
Nơi Trú ẩn
Nơi Trú ẩn "Đóng chặt phòng" có nghĩa cần xem lại tình trạng bảo vệ nếu chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng
Nhà Quản lý Trú ẩn
Nhà Quản lý Ngừng Hoạt động
Thông báo Đã An toàn
Danh sách Kiểm tra Trú ẩn:
Download List

Bước 12 Kế hoạch Chia sẻ, Thực hành, Đào tạo và Kiểm tra

Chia sẻ
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch của mình, hãy in một vài bản sao và đặt chúng ở các địa điểm chính, ví dụ như ở cơ quan, với các nhân viên cấp cao chủ chốt, hoặc tại một địa điểm khác của tổ chức.
Thực hành
Bạn sẽ phải đào tạo nhóm tổ chức của mình cách hoàn thành các những trách nhiệm được giao, và ghi lại quá trình đào tạo trong mục "Ngày Đào tạo" dưới đây.  Một khi nhóm của bạn đã được đào tạo, bạn nên tiến hành một buổi tập huấn để kiểm tra khả năng phản ứng với tình huống khẩn cấp của đội ngũ nhân viên của bạn.
Ngày Đào tạo và Kiểm tra
Ngày Kiểm tra
Gợi ý: Hãy nhớ ghi lại những ngày này trên lịch của bạn để nhắc nhở bạn về những ngày đào tạo và kiểm tra sắp diễn ra.

Lưu lại và Tải về

Sau khi đã hoàn thành mục ở trên, lưu lại và tải về bản lập kế hoạch của bạn. Bạn cũng có thể lưu lại phần việc làm của mình bất cứ lúc nào. Thông tin của bạn sẽ không được lưu trên máy chủ. Thay vào đó, bạn sẽ tải về một tập tin PDF có chứa toàn bộ thông tin của bạn. Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào và tải lên tập tin PDF để thay đổi thông tin, hoặc hoàn thành bản lập kế hoạch của mình.

Sau đó truy cập trang tài nguyên